Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο www.step.gov.gr, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (εφεξής Υπουργείο) και προσφέρει στους επισκέπτες του ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης, εύρεσης, πλοήγησης, θέασης, επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν τo www.step.gov.gr υπό τους παρακάτω όρους χρήσης:

 1. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
 2. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς τους χρήστες.
 3. Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) του www.step.gov.gr προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Το Υπουργείο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 4. Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης των χρηστών/επισκεπτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
 5. Τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.step.gov.gr διατίθενται υπό τους ακόλουθους όρους:
 6. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης.
 7. Εφόσον το υλικό δεν προσδιορίζεται ρητώς ως υλικό τρίτου, διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0). Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα που δεν έχουν εγγραφεί ως χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.step.gov.gr, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.
 8. O τελικός χρήστης ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί και αποδέχεται ότι έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα ή άδειες Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε υλικού συνεισφέρει στο διαδικτυακό τόπο www.step.gov.gr, είτε με τη μορφή σχολίων, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ότι αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) ή άλλη άδεια η οποία πρέπει να προσδιορίζεται ρητώς και να επιτρέπει στους υπολοίπους τελικούς χρήστες και το Υπουργείο την περαιτέρω χρήση του υλικού αυτού έτσι ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των στόχων του διαδικτυακού τόπου www.step.gov.gr.
 9. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του www.step.gov.gr είναι κατά κανόνα αλλά όχι αποκλειστικά προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (http://www.osor.eu/eupl/european-union-public-licence-eupl-v.1.1). Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.
 10. Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται το υλικό που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο www.step.gov.gr, εφόσον αυτά διατίθενται, προσφέρονται με άδειες Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0).
 11. Σε περίπτωση ανάρτησης/αποστολής στοιχείων στο www.step.gov.gr ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας (chat - forum) και εν γένει διαδραστικών υπηρεσιών, ο χρήστης πρέπει να φροντίσει ώστε:
 12. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανάρτησης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
 13. Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο www.step.gov.gr ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
 14. Τα στοιχεία που αναρτά να μην περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά. Πρέπει επίσης να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
 15. Τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρήστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το www.step.gov.gr για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με αναφορά στον χρήστη που τα παρέχει, εφόσον διατίθενται τα στοιχεία του.
 16. Το www.step.gov.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 17. Όταν οι χρήστες αποστέλλουν πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο www.step.gov.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το www.step.gov.gr, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνουν οι χρήστες για την εξυπηρέτηση του αιτήματος τους θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του www.step.gov.gr αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρμόδιων αρχών.
 18. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του www.step.gov.gr την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το www.step.gov.gr, τότε ο υπεύθυνος διαχειριστής για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
 19. Το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.step.gov.gr και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης και επισκέπτης του www.step.gov.gr συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.