voucher.gov.gr

Διαχείριση ιστοσελίδας:

ΓΓΔΒΜ

Προβολή Προγράμματος

program-photo

Εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Υπουργείο Τουρισμού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισαγωγή 475 καταρτιζομένων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Tα τμήματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στις παρακάτω τουριστικές επιχειρήσεις:

 • Στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ β΄τάξης και άνω και κέντρα μαζικής εστίασης (catering).
 • Στους πρόσκαιρα άνεργους και σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε τμήματος.
 • Γίνονται δεκτοί για φοίτηση με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:
  • Έλληνες πολίτες
  • Έλληνες το γένος και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ελληνική αρχή.
  • Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα (δηλ. 25x20%=5 άτομα), εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ελληνική αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις παρακάτω διευθύνσεις ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή στην αντίστοιχη Εκπαιδευτική Μονάδα.

 • ΑΘΗΝΑ: Υπουργείο Τουρισμού (Κεντρική Υπηρεσία) Λ. Αμαλίας 12, τηλ. 210 3736179, 210 3736367 Αθήνα
 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΕΠΑΣ-Μακεδονίας, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Παραλία Περαίας, 570 19 Θεσσαλονίκη, τηλ. 23920 25551
 • ΡΟΔΟΣ: ΕΠΑΣ-Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, Τ.Θ. 456, 85 100 Ρόδος, τηλ. 22410 74445-6
 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΠΑΣ-Ηρακλείου, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνι Χάνι, 715 00 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 761363
 

Στοιχεία Προγράμματος

Κατάσταση:
ANOIXTO
Ημ/νία έναρξης:
7/11/2014
Ημ/νία λήξης:
24/11/2014
Ομάδα/ες στόχος:
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής, Άνεργοι, Εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο,
Εξειδίκευση Ομάδας Στόχου:
Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει: α. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ. β.1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού). Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980. β.2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου. Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980. β.3. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2΄από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. γ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 6½ μήνες (δηλαδή ανεργία από 01-06-2014 έως 15-12-2014). δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών. ε. Να έχουν επιλεγεί από τις Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το Ν.1077/80 άρθρο 14 παρ. 1. στ. Ο υποψήφιος, να έχει ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Υπουργείο/α:
Υπουργείο Τουρισμού
Πηγή/ές Χρηματοδότησης:
ΕΠ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Είδος/η Παρέμβασης:
Επαγγελματική Κατάρτιση
Κόστος Προγράμματος:
1.740.629,00 €
Σχετικός Σύνδεσμος:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2557
Περιφέρειες:

Αττικής

Κεντρικής Μακεδονίας

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου

Δήμοι:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΡΟΔΟΥ

Tags

Διάδωσέ το

Σχολίασέ το