Τίτλος Προγράμματος

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες)

01/12/2014

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 5000 ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα υλοποιηθούν στους Νομούς Δωδεκανήσου & Κυκλάδων στις θεματικές κατηγορίες

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

δ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ε) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ...

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

12/03/2014

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, εφαρμόζοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

12/03/2014

Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε ως εξής, επιχορηγούνται 160.000 θέσεων για να διατηρηθούν τουλάχιστον 320.000 θέσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 160.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 320. ...

Λ.Α.Ε.Κ.: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%)για το έτος 2012

12/03/2014

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση –Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) για το έτος 2012. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Για την συμμετοχή εργαζομένων στο πρόγραμμα αιτούνται οι επιχειρήσεις.

Επαγγελματικά περιγράμματα - ΕΚΕΠΙΣ

08/10/2013

Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο σύστημα 4 του ΕΣΣΕΕΚΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής». ...

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

03/11/2011

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, εφαρμόζοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. ...

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων απασχόλησης. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κάλυψη μέρους του κόστους εργασίας, μέχρι το ποσό των 10.000 ανά επιχείρηση.

08/09/2011

Το πρόγραμμα αφορά επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν την τελευταία πενταετία και απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ενώ δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς

02/09/2011

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη των ανέργων, απολυμένων από επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς, για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στην διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας. ...

Λ.Α.Ε.Κ.: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%)για το έτος 2011

02/09/2011

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση –Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) για το έτος 2011. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Για την συμμετοχή εργαζομένων στο πρόγραμμα αιτούνται οι επιχειρήσεις.

Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012

02/09/2011

Η δράση χρηματοδοτεί την παροχή θέσεων φροντίδας - φύλαξης βρεφών και παιδιών στις αντίστοιχες δομές (βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παιδιών με αναπηρία, κλπ). ...

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"

02/09/2011

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον σε ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν βοήθειας, αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑμεΑ, κλπ), μέσω των Μονάδων «Βοήθειας στο Σπίτι» και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας». ...

Πρόγραμμα "Διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης" που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω

02/09/2011

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής. ...

Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 - Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2010-2011

02/09/2011

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2010-2011. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

05/07/2011

Δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, με σκοπό την υιοθέτηση της διάστασης του φύλου σε οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη πολιτικών, και την εφαρμογή θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.