Τίτλος Προγράμματος

ΑΣΠΙΔΑ - Πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης 750 πρώην εργαζομένων των επιχειρήσεων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και COMMERCIAL VALUE

12/03/2014

ΑΣΠΙΔΑ - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 750 πρώην εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί ή καταγγελθεί από τις επιχειρήσεις "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST), ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και COMMERCIAL VALUE" (200 ΝΘΕ Συγχρηματοδοτούμενες).

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος "Σύνδεση Θητείας με Αγορά Εργασίας"

08/09/2011

Mε το πέρας της Βασικής Εκπαίδευσης των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών Θητείας οι οπλίτες παρακολουθούν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 3 - 8 εβδομάδων, ανάλογα με το Σχολείο. Η επιλογή του Σχολείου γίνεται ανάλογα με την απονομή ειδικότητας στον οπλίτη θητείας

Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ναυτικών Σχολών

07/09/2011

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων – Μηχανικών, παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα Πλοιάρχου και Μηχανικού Ε.Ν., ανήκουν στη Τρίτη Βαθμίδα, της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στις εγκαταστάσεις των Σχολών παρέχεται στους σπουδαστές η απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε μετά την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής λαμβάνουν το αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου – Μηχανικού Γ΄ τάξης. Στις Α.Ε.Ν. ...

Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας μελών της οικογένειάς τους

02/09/2011

Η δράση αφορά την ενίσχυση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Άμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από τα ανωτέρω Κέντρα (οι ηλικιωμένοι για τα Κ.Η.Φ.Η., τα ΑμεΑ για τα Κέντρα Διημέρευσης και τα λοιπά Κέντρα), ενώ έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα τα επιφορτισμένα με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ κ.λπ.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

05/07/2011

Δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, με σκοπό την υιοθέτηση της διάστασης του φύλου σε οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη πολιτικών, και την εφαρμογή θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.