Τίτλος Προγράμματος

Ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

17/12/2014

Μέσω της πράξης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο κ. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣεπ)

04/11/2014

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 όπως αυτός ισχύει, και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ. ...

Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης.

04/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν - στην κοινωνική τους ενσωμάτωση - στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας - στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

04/09/2014

Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκμάθησης Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ανέργους

04/09/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης και συνδυάζει ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή) και διδασκαλία σεμιναριακού τύπου

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)

03/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στον Τουρισμό

03/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

12/03/2014

Το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης έχει στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από μια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και συγκεκριμένα των αστέγων, καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από την φτώχεια. ...

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία και σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. ...

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

20/10/2013

Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ανέργους για τους οποίους λόγω ηλικίας, τόπου διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

23/11/2011

Στόχος των Τοπ/ΕΚΟ είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα. ...