Τίτλος Προγράμματος

Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων στο Νοµό Θεσσαλονίκης και στο Νοµό Αττικής.

10/03/2016

<p><p><p>Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 24 ετών και θα υλοποιηθεί <u><strong>Τετάρτη 16/3/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00</strong>.</u></p> <p>Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και θα υλοποιηθεί <u><strong>Τετάρτη 30/3/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00. </strong></

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση

12/05/2015

<p>Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης. Κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρού

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

06/04/2015

<p><p>Στη δημιουργία <strong>32.433</strong> θέσεων <strong>πλήρους απασχόλησης</strong>, μέσω της πρόσληψης<br /> προσωπικού για χρονικό διάστημα <strong>πέντε (5) μηνών</strong> στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.<br /> Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους,

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας

17/12/2014

<p><p>Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, <strong>αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ</strong>, ηλικίας<strong> έως 29 ετών</strong>, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφ

Νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών

02/10/2014

<p>Στην έναρξη του νέου προγράμματος προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ μετά από απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου.</p> <p>Το πρόγραμ μα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία π

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 - 66 ετών

02/10/2014

Ξεκινά στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 27.000.000ευρώ. Οι επιχειρήσε

Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης.

04/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν - στην κοινωνική τους ενσωμάτωση - στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας - στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης.

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)

03/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

19/03/2014

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» με σκοπό τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

17/03/2014

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία

Γραφεία Διασύνδεσης των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ

12/03/2014

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία γραφείων διασύνδεσης για μαθητές των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ σε χώρους εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Σε αυτά θα μπορούν να απευθύνονται οι σπουδαστές / μαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και να λαμβάνουν συμβουλές και καθοδήγηση για την εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας

ΑΣΠΙΔΑ - Πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης 750 πρώην εργαζομένων των επιχειρήσεων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και COMMERCIAL VALUE

12/03/2014

ΑΣΠΙΔΑ - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 750 πρώην εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί ή καταγγελθεί από τις επιχειρήσεις "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST), ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και COMMERCIAL VALUE" (200 ΝΘΕ Συγχρηματοδοτούμενες).

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των Ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

12/03/2014

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Η διάρκει

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

12/03/2014

Σκοπός τους προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ με επιταγή κατάρτισης (TRAINING VOUCHER)

12/03/2014

Η δράση συνίσταται στην κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσω επιταγής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Η πιστοποίηση των γνώσεων γίνεται από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και η συμμετοχή των καταρτιζομένων στην διαδικασία πιστοποί

Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

12/03/2014

Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε ως εξής, επιχορηγούνται 160.000 θέσεων για να διατηρηθούν τουλάχιστον 320.000 θέσεων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 160.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 320.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

12/03/2014

Στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 18.332 ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. Οι ωφελούμενοι άνεργοι παραλαμβάνουν Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700€, η οποία περιλαμβ

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών

12/03/2014

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυσ

Λ.Α.Ε.Κ.: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%)για το έτος 2012

12/03/2014

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση –Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) για το έτος 2012. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Για την συμμετοχή εργαζομένων στο πρόγραμμα αιτούνται οι επιχειρήσεις.

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων

08/10/2013

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με έμφαση (αυξημένη επιχορήγηση) στις ακόλουθες ειδικές ομάδες ανέργων: Nέοι έως 30 ετών, Άνεργοι που βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο σύνταξης, Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών, Άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών, Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Πρόγραμμα 4.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο "Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2009"

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 33-64, Έτους 2008

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το διακριτικό τίτλο "νέοι και επιχειρηματικότητα (Α Κύκλος)

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το διακριτικό τίτλο "νέοι και επιχειρηματικότητα" (Β Kύκλος)

08/10/2013

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ανέργους όλης της χώρας με εξαίρεση τους ανέργους που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, με διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64»

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους ηλικίας 31-44 ετών, έτους 2008

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας , 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με την δυνατό

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55−64

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, φορέων που έχουν ενταχθεί στο “Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεω

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε ειδικές ομάδες ανέργων που δημιουργείται ή επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα λόγω της οικονομικής ύφεσης που οδηγεί σε απολύσεις και μείωση της απασχόλησης και την προώθηση τους ή την επαναπροώθηση τους στην απασχόληση μέσα από τη συμμετοχή σε στοχευμένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

26/09/2013

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλ

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 600 νέων θέσεων εργασίας, για τους ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ.ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», και «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση 80 ανέργων των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.»

Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών - Νέων Επιστημόνων έτους 2009

26/09/2013

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 6.000 άτομα.

Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

26/09/2013

<p><p><p><p>Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 2.200 (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την με αριθμ. Β118758/5-6-2012 Δημόσια Πρόσκληση και καλύφθηκαν) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και δι

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Πρόγραμμα διεύρυνσης τουριστικής περιόδου έτους 2011, με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία

03/11/2011

Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου έτους 2011, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. (μετά από τροποποίηση)

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τ

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

03/11/2011

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τους 600 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE» Σκοπός του προγράμματος είναι:

  1. Η επιχορήγηση επιχειρήσεων για τ

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών

05/09/2011

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εν

Λ.Α.Ε.Κ.: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%)για το έτος 2011

02/09/2011

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση –Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) για το έτος 2011. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Για την συμμετοχή εργαζομένων στο πρόγραμμα αιτούνται οι επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών (ΝΕΕ), ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ Κύκλος»

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση 2.500 ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η φάση υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς

02/09/2011

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη των ανέργων, απολυμένων από επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς, για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στην διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • Η δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους,
  • Η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΝΕΕ) για 100 ανέργους,
  • Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 150 ανέργων νεοεισερχόμενω

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων A.με.Α, Εξαρτημένων από ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών ατόμων και πρόγραμμα 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης χώρου εργασίας

02/09/2011

Το Πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να προσλάβουν άνεργο στην επιχείρησή τους για πλήρη ή μερική απασχόληση (100 από τις 2.300 θέσεις θα είναι μερικής απασχόλησης-τουλάχιστον 4ωρη ημερήσιας απασχόλησης), ο οποίος να ανήκει στις ειδικές κοινωνικές ομάδες του τίτλου, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας. Ο ΟΑΕΔ δίνει ως κίνητρο επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Ο εργοδότης (ατομική ή άλλη επιχείρη

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων A.με.Α, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης χώρου εργασίας

02/09/2011

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης ανέργων ατόμων από 18 έως 64 ετών, που ανήκουν στις ειδικές κοινωνικές ομάδες του τίτλου, στηρίζοντας την κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση τους, την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης τους στην αγορά εργασίας καθώς και την διασφάλιση ίσων ευκαιριών μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, από τις 800 θέσεις:

  • Οι 600 θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπ

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

02/09/2011

Στόχος της πράξης είναι η προώθηση 4.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 22 έως 64 ετών στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των Ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 40.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση. Η διάρκεια της επι

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και την κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «Επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας»

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κατάρτιση και απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίες οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιτ

Πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού (Δήμων & Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών

02/09/2011

Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για ανέργους ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων & Περιφερειών), για την απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες, είκοσι τέσσερις (24) μήνες επιχορήγ

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

02/09/2011

Το Πρόγραμμα αφορά τη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι είκοσι επτά (27)

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιστημόνων (ΝΕΕ νέων επιστημόνων)

02/09/2011

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση 6.000 νέων επιστημόνων να ασκήσουν το επάγγελμά τους μέσω της οικονομικής ενίσχυσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι κτηνίατροι, οι φαρμακοποιοί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών. Η φάση υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα νομού Θεσσαλονίκης

02/09/2011

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους που έχει λυθεί ή καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ή έχει λήξει με οποιοδήποτε τρόπο η επίσχεση εργασίας τους από τις επιχειρήσεις: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επανένταξη των προαναφερθέντων ανέ

Πρόγραμμα "Διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης" που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω

02/09/2011

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κα

Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 - Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2010-2011

02/09/2011

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2010-2011. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων.

Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

01/09/2011

Χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών - σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκη